14. BOY..jpg
BOY., 2020. 40 x 40 in.
Pinch.png

Shout.png
Shout.png